Disposable flowmeter

disposable flowmeter

 

The Disposable Flowmeter is a niche-product of which multiple variants have become available in the market.
Diversity in the available solutions is needed, there simply is no universal solution with only advantages.
Your application, demands and wishes, determine which type of single use flowmeter is the best match.
Below I like to mention some aspects that are to be considered in the selection-process.

Demands and wishes

When starting to think about specifications, a number of aspects will come to your attention.
In this phase it is useful to separate the absolute demands from the more ‘soft’ wishes.

Doing this will help you in a later stage where you might be forced to choose between possible solutions.
An example is de flowrange of the instrument.
Each application will hae a lower limit and an upper limit.
-> If the lower limit is a demand, please store it as such in your list.
-> If a higher max flowrate may be useful in the future, write it down as a wish.
It may very well be that a high flowrate instrument is available, but doesn’t offer the required accuracy in its lower measuring range.

 

Accuracy

Each type of instrument measures differently and has a different deviation.
Each method has in its physical form a maximum achievable accuracy. Deviation from the nominal measured value results in a process-deviation.

It’s up to you to determine wich level of accuracy is required.
When comparing, please be advised to ensure the unit of measure in which accuracy is expressed.
A 1% deviation of Full Scale (FS) can be completely different from a 1% of  Measured Value (MV). This topic is further detailed in another chapter.
A high-end instrument such as Coriolis or Ultrasonic will prove its accuracy on the certificate of calibration.

Wetted parts

The so called ‘wetted parts’ are all the internal parts of the disposable flowmeter that actually are in contact with the measured medium.
In the example of a turbine-meter these are: housing, turbine-blades, shaft, bearings and possible sealing material.
An electromagnetic flowmeter already has less wetted parts, but will always have a housing, metal electrodes and seals.
Coriolis- and ultrasonic flowmeters often have just one wetted part, the housing itself.
In the case of MIB Flowmax, the wetted material is an approved and resistant plastic. Here’s an example of a Suppliers certificate.

Gaps and dead-space

The main reason to go for a single use / disposable component is cleanliness or purity. Contamination in any form or shape is absolutely unacceptable in your process!!
The form and shape of your instrument affect the risk of contamination.
Gaps between components are potential hiding places for bacteria and other unwanted particles or even molecules. Presence of sharp edges and corners or bearing points means an increase of risk. 
Free-bore instruments are always the better option, electromagnetic, Coriolis and Ultrasonic have a comparable ranking.
When considering all details like number of gaps, surface roughness and dead-space, the all-plastic one-piece housing of the ultrasonic disposable FlowMax 242 scores best.

 

Costs

The financial aspect will remain an aspect in the total ranking.
In cases where cost is the most important factor, a turbine-meter will be the better option compared to more advanced instruments.

single use flowmeter
Price-differences between  flowmeters are less important in environments like this.

Bio-pharmaceutical processen have risks which financially have hundreds or thousands times the impact of the instrument value.

Those riscs can partly be prevented by selecting the right equipment for your process.

A clean instrument, free of moving components and with only one wetted part, which reliably measures with high accuracy -even in pulsating flow- is always good value for the money!

 

 

 

Save money by replacing only the neccessary

In  MIB‘s strive to always do the maximum possibe in your advantage, also the cost-impact has been considered.
By designing the instrument with a separate measuring tube, the wetted parts can be exchanged whilst leaving the electronics in place.
In fact it is a single use flowmeasuring tube rather than a single use flowmeters. By providing factory-calibrated measuring tubes, including a dongle with the unique calibration details, you’re ensured of the original accuracy.
In case of a process-change, the nominal bore-size of the measuring tube can be replaced by another size and the matching dongle takes care of the accuracy.

This smart design is freely available and saves you €1.500,= per exchange!

 

Would you prefer a live consult?

Yes please!
Please give some guidelines in the below form and get a relevant and proper advise within one working day. 

Your instrument has been tested, which is certified with the delivery. Optionally, a 3- or 8-point calibration-certificate can be ordered to prove the exact accuracy.

Before you submit:

you may trust an honest advise. If FlowMax is not your best possible solution, I will explain you why that is.

 

 

Single use flowmeter

disposable flowmeter

<english version here>

De Single Use flowmeter is een niche-product wat in de markt inmiddels in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar is.
Het is goed dat er diversiteit in het aanbod zit, want er is geen universele oplossing die alleen maar voordelen kent.
Afhankelijk van uw eisen en wensen is te bepalen welk type voor uw applicatie het beste is.
Hierna benoem ik een aantal aspecten die in de afweging een rol spelen.

Eisen en wensen

Als u gaat nadenken over de specifikaties waaraan het instrument moet voldoen zal een aantal zaken voorbij komen.
In deze fase doet u er goed aan de harde eisen te onderscheiden van de softere wensen. Dit is vooral handig als u later uit meerdere opties moet gaan kiezen.

Nauwkeurigheid

Elk type instrument meet anders en met een andere afwijking. 
Elke meetmethode heeft in de uitvoering een maximaal haalbare nauwkeurigheid. Afwijking van de nominale meetwaarde geeft een afwijking in uw proces.
Het is aan u om te bepalen welke nauwkeurigheid noodzakelijk is.
Kijk bij een vergelijk goed naar de grootheid waarin de meetnauwkeurigheid is uitgedrukt. Full Scale (FS) is totaal wat anders dan Measured Value (MV). Hier ga ik graag verder op in, maar in een ander hoofdstuk.
Bij een hoogwaardig instrument als Coriolis of ultrasoon mag u een kalibratiecertifikaat verwachten.

Wetted parts

De zogenaamde ‘wetted parts’ zijn de onderdelen van het instrument die met het medium in aanraking komen.
Bijvoorbeeld bij een turbinemeter is dat de behuizing, de turbine, as, lagering en eventueel afdichtingsmateriaal.
Een electromagnetische flowmeter heeft al minder onderdelen, maar altijd een meetbuis, metalen electroden en afdichtingsmateriaal.
De Coriolis- en de ultrasone flowmeter hebben vaak maar één wetted part, de behuizing zelf. In het geval van de MIB Flowmax is dat ook nog eens een goedgekeurde kunststof. Hier het leveranciers certifikaat.

Spleten en gaps

Bij de overweging om single-use componenten toe te passen speelt vaak hygiëne / zuiverheid een rol. Contaminatie is uit den boze in dit soort processen.
De bouwvorm van uw instrument is van invloed op contaminatie-risico.
Spleten tussen verschillende onderdelen zijn potentiële verstopplaatsen van bacteriën en ongewenste deeltjes. Een lagerpunt van het turbine-asje evenzo. Scherpe hoeken en kantjes zijn evenmin bevorderlijk.
Een instrument met een vrije doorlaat is altijd gunstiger; hier scoren electromagnetisch, coriolis en ultrasoon ongeveer even goed.
Gekeken naar de details, zoals aantal spleten, oppervlakteruwheid en dode hoeken scoort de kunststof ultrasone single use flowmeter het best van de drie.

Kosten

Het prijskaartje is en blijft een aspect van de totale afweging.
In sommige gevallen is de kostprijs de zwaarstwegende factor. Dan wint een turbinemeter het van de geavanceerdere instrumenten.

single use flowmeter
Prijsverschil flowmeter is in deze omgeving ondergeschikt.

Processen in biofarmacie kennen risico’s die in financieel opzicht het honderd- of wel duizendvoudige prijsverschil vertegenwoordigen.

Dat zijn risico’s die deels voorkomen kunnen worden door de juiste equipment voor uw proces te kiezen.


Een clean instrument, zonder bewegende delen en maar één wetted part wat bovendien nog eens superieure meetresultaten geeft, ook bij fluctuerende flow, dat is zijn geld waard!

 

 

 

Bespaar en vervang alleen het hoognodige

Omdat MIB er te allen tijde naar streeft het maximale voor u te doen, is ook naar het kostenplaatje gekeken. Door de meetbuis separaat te produceren kan deze uitgewisseld worden zonder dat dure electronika van de controller vervangen hoeft te worden. Deze blijft dus permanent aanwezig.
In feite spreken we dus niet over een single use flowmeter, maar een single use flowmeetbuis. Doordat de meetbuis al af fabriek gekalibreerd is behoud u de oorspronkelijke nauwkeurigheid waar u aan gewend was.

Dit slim ontwerp kost u niets en het levert u toch weer €1.500,= per wissel op!

Vraag naar de mogelijkheden

 

Liever een adviesgesprek?

Graag!
Geef hieronder in hoofdlijnen uw richting aan, dan bent u verzekerd van een passend advies op korte termijn. 

Uw instrument is getest en daarvan ontvangt u een certifikaat bij de levering. Optioneel is een kalibratiecertifikaat 3 meetpunten, of is een 8-punts kalibratie mogelijk.